1. aanmaanfase

2. Procedure Rechtbank

3. Executie

Uiteenzetting van het incassotraject

Het traject dat uw incassodossier(s) doorlopen kan uit drie fases bestaan. Namelijk de aanmaaningsfase, de procedure voor de Rechtbank en de tenuitvoorlegging van het vonnis (ook wel executie genomed).

Omdat de kostenrisico’s in elk van de drie fasen verschillend zijn, zullen we deze hierna per fase aan de orde laten komen, waarbij er steeds van uit wordt gegaan dat uw vordering onbetwist

Voor betwiste vorderingen, en zaken die door een advocaat moeten worden behandeld (vorderingen boven de 25.000, tenzij gerelateerd aan huur), geldt een aparte regeling. Wij willen benadrukken dat deze uiteenzetting slechts een leidraad voor een behandelwijze is. Indien u een andere behandeling wenst, dan is dat natuurlijk mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met ons kantoor.

Uiteenzetting incassotraject

Werkwijze

Op de dag dat wij uw vordering krijgen aangeboden maken wij een dossier aan en wordt een eerste aanmaning verzonden. In zaken boven de € 2.500,00 kunnen wij een deurwaarder persoonlijk langs sturen bij het huis/vestigingsadres van uw debiteur (waar ook in Nederland). In de aanmaning wordt uw vordering verhoogd met de wettelijke incassokosten en wordt tevens de vervallen rente gevorderd.

Indien na verloop van de termijn niet betaald is, wordt een tweede aanmaning verzonden, en wordt de verhaalbaarheid van de vordering summier bekeken (of debiteur bekend is, hoe was het betaalgedrag in het verleden, enz).

Voorwaarden/tarieven in de aanmaningsfase

- Uw debiteur betaalt alles

Indien uw debiteur in deze fase uw hoofdsom, de kosten en de rente voldoet, houdt u de hoofdsom over. Bij vorderingen met een hoger belang (+/- vanaf € 4.500,00) kan er een afwijking ontstaan tussen de incassokosten die wij bij u in rekening mogen brengen en het bedrag dat wettelijk van uw debiteur mocht worden gevorderd. Bij de lagere bedragen zal bij een integrale betaling het uit handen geven van de kwestie u niets of nauwelijks iets kosten, nu de debiteur die kosten alsdan betaalt zal hebben.

Uw debiteur betaalt alleen uw factuur bedrag

Het komt regelmatig voor dat uw debiteur na ontvangst van onze aanmaning, enkel het factuurbedrag voldoet. In die gevallen zullen wij uw debiteur aanmanen voor het restant van uw vordering (rente en kosten).

Indien een debiteur niet het restant voldoet staat u voor de keus om te gaan procederen voor de rente en de kosten, dan wel om de behandeling te staken. Aan het doorgaan kleven kostenrisico’ s die voor uw rekening blijven, tenzij u lid bent van de Nederlandse incasso Coöperatie en de vordering voldoet aan de voorwaarden van de NIC. Wij overleggen dit per dossier met u. Zonder uw instemming worden er geen kostenrisico’s aangegaan.

Staakt u de behandeling, dan brengen wij u de in onze (hyperlink naar algemene voorwaarden) in rekening in rekening.

- Uw debiteur betaalt niets (no cure = Eur 37,00, tenzij Betalis Light of lid van NIC)

Indien een debiteur niet reageert of betaalt staat u eveneens voor de keus om te gaan procederen voor de rente en de kosten, of de behandeling te staken. Aan het doorgaan kleven kostenrisico’ s die voor uw rekening blijven, tenzij u die kostenrisico’s uitschakelt door te kiezen voor procesfinanciering via WinWin of wanneer u lid bent van de Nederlandse incasso Coöperatie en de vordering voldoet aan de voorwaarden van de NIC. Wij overleggen dit per dossier met u. Zonder uw instemming worden er geen kostenrisico’s aangegaan.

Staakt u de behandeling, dan brengen wij u de in onze (hyperlink) in rekening in rekening met een minimum van Eur 37,00, [tenzij u het Betalis Light contract sloot, of lid bent van de Nederlandse Incasso Coöperatie; alsdan betaalt u GEEN dossier-en administratiekosten, en is de vergoeding voor die kosten reeds besloten in die overeenkomsten. Dikgedrukt

Werkwijze

Indien u ervoor kiest de procedure te starten zullen wij u verzoeken een voorschot te voldoen, die de griffierechten dekken die samenhangen met het opstarten van een procedure. Indien u kiest voor WinWin (en zij de risico-overname aanvaarden) zal dit voorschot door WinWin worden voldaan. Hoe hoog het voorschot zal zijn in uw geval, hangt af van de hoogte van uw vordering. . (linken naar: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-kanton.aspx)

Griffierechten zijn overigens kosten die uw debiteur zal moeten betalen, zodra hij/zij in de kosten van de procedure is veroordeeld.

Zodra de voorschotnota (door u of door WinWin) is voldaan, wordt de benodigde (verplichte) informatie opgevraagd bij de diverse instanties, en wordt door ons kantoor een dagvaarding (= de oproeping om voor de rechter te verschijnen) opgesteld, welke kort daarop door de deurwaarder aan het huis/vestigingsadres van uw debiteur wordt bezorgd.

De datum van de zitting wordt aan u doorgegeven; u hoeft deze zitting niet bij te wonen! Slechts in de gevallen waarin de rechter u nadere vragen wil stellen hoeft u zich naar de rechtbank te begeven. U krijgt dan natuurlijk tijdig bericht van ons kantoor.

Voor de behandeling van de zaken bij de rechtbank wijst de rechtbank een vergoeding toe , het zogeheten salaris gemachtigde. Bij een afwikkeling van een dossier zal de vergoeding die bij u (behoudens uitzonderingen: denk aan zaken met uitgebreide proceshandelingen) in rekening wordt gebracht, gelijk zijn aan het bedrag dat de rechtbank heeft toegewezen (of zou hebben toegewezen in het geval een vordering wordt afgewezen). . (linken naar: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Salarissen-in-rolzaken.aspx)

Tarieven/voorwaarden

- Uw debiteur betaalt alles

In de dagvaarding staat welk bedrag en op welke datum uw debiteur moet betalen om de zitting, en daarmee nadere proceskosten, te voorkomen. In veel gevallen kiezen debiteuren eieren voor hun geld en voldoen ze het bedrag vóór de zittingsdag aan ons kantoor. Alsdan zullen wij de zaak intrekken bij de rechtbank. U houdt alsdan de hoofdsom over, en u ontvangt natuurlijk ook een door u betaald voorschot retour. Het komt wel eens voor dat een debiteur na dagvaarding een bedrag overmaakt aan u, zodat deze betaling aan het gezichtsveld van ons kantoor wordt onttrokken. Het is dan ook noodzaak betalingen direct aan ons kantoor mede te delen, zodat de nadere proceskosten ook daadwerkelijk kunnen worden voorkomen. Vergeet u abusievelijk een betaling door te geven dan heeft dat tot gevolg dat u zelf de daardoor ontstane kosten zult moeten dragen.

- Uw debiteur betaalt niet of slechts gedeeltelijk

Indien de debiteur niet exact betaalt wat in de dagvaarding staat opgesomd, gaat de procedure door. De rechter wijst bij non-betwisting de vordering dan toe, en veroordeelt uw debiteur tevens in de kosten van de procedure.

Werkwijze

De rechtbank stuurt het vonnis naar ons kantoor. Om daadwerkelijk maatregelen te mogen treffen (zoals beslaglegging) moet een deurwaarder het vonnis eerst aan het huis/vestigingsadres van uw debiteur bezorgen (dit wordt “ betekenen ” genoemd).

Nadat het vonnis is betekend moet een wettelijke wachttermijn in acht worden genomen. Na verloop van de termijn zullen wij maatregelen (ook wel executiemaatregelen genoemd) tegen de wil van uw debiteur kunnen laten treffen. Zo zullen we beslag kunnen laten leggen op de goederen (inboedel, auto, enz), dan wel op diens onroerende zaken (huis, boot, land, enz), maar ook op de bankrekeningen en het salaris van uw debiteur.

Het is overigens een stuk makkelijker voor ons kantoor om te bepalen waar we beslag op moeten laten leggen, indien u ons van zoveel mogelijk informatie voorziet.

- Uw debiteur betaalt alles

Aan de maatregelen/handelingen van de deurwaarder zijn kosten verbonden, welke kosten op uw debiteur kunnen worden verhaald. Een overzicht van de kosten behorende bij de diverse maatregelen van gerechtsdeurwaarders treft u hier

Betaalt uw debiteur, dan betaalt deze dus uw vordering, de toegewezen proceskosten, en de ontstane deurwaarderskosten Alsdan houdt u dus uw hoofdsom over, en krijgt u ook uw voorschot retour.

- Uw debiteur betaalt niets

Deze situatie doet zich slechts zelden voor, maar het kan natuurlijk voorkomen dat uw debiteur niet in staat blijkt om uw vordering te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het geval van overlijden (waarbij de erfgenamen de erfenis verwerpen), het komen te verkeren in staat van faillissement, of het belanden in de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen). Dit kan overigens in alle fasen van het incassotraject voorkomen. Alsdan blijven alle gemaakte kosten voor uw rekening, [tenzij u lid bent van de Nederlandse incasso Coöperatie en de vordering voldoet aan de voorwaarden, of de kosten voor risico van WinWin komen(dikgedrukt)]

- Betwiste vorderingen

Het kan zijn dat uw debiteur het niet eens is met uw factuur. De redenen die zij daarbij aanvoeren zijn uiteenlopend van aard en dienen beoordeeld te worden door onze juristen. Dit zijn werkzaamheden die niet vallen onder de reguliere incassowerkzaamheden en hebben dan ook een andere tarifering welke is gekoppeld aan een uurtarief. Voor de hoogte van dat uurtarief verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

- Verplichte procesvertegenwoordiging

Bij het aanvragen van een faillissement, en in gevallen boven de Eur 25.000,00 (niet zijnde een arbeids- of huurzaak), kunt u, indien we niet slagen in de aanmaningsfase, er niet omheen een advocaat in de hand te nemen. U kunt daartoe de zaak terugnemen en zelf een advocaat benaderen, maar u kunt ook gebruik maken van door ons ingeschakelde advocaten met wie wij gunstige afspraken hebben gemaakt. Wij benadrukken echter dat wij in de meeste gevallen wel resultaat behalen in de aanmaningsfase. Wij adviseren dan ook de vordering eerst ter behandeling aan ons kantoor aan te bieden. Lukt het ons niet dan kunt u altijd nog naar een advocaat.

- Voorstel tegen kwijting

Het kan voorkomen dat uw debiteur een voorstel tegen kwijting doet. In dat geval zullen wij altijd met u overleggen of het voor u verstandig is om hier op in te gaan. Afhankelijk van een aantal factoren kan dit namelijk het geval zijn (met name de beperking van het kostenrisico). De kosten die wij u bij een eventuele aanvaarding in rekening zullen brengen, zullen dan dus vooraf en in overleg met u bepaald worden.

  • Betalingen die u ontvangt altijd direct doorgeven aan ons kantoor. Dit voorkomt dat er onnodig kosten ontstaan, en tevens dat verwarring in een later stadium ontstaat.
  • Betalingen, bij wie ook gedaan, strekken eerst in mindering op ten behoeve van uw vordering gemaakte kosten, al dan niet door derden.
  • Voor zover niet anders overeengekomen (bijv WinWin, Betalis Light of NIC) gelden de algemene voorwaarden van Betalis. Alle genoemde kosten in deze uiteenzetting zijn exclusief BTW.
  • Bent u BTW –plichtig? Dan bent u over onze diensten BTW verschuldigd. U krijgt deze BTW terug middels verrekening bij de aangifte van de BTW.
  • Bent u niet BTW plichtig? De BTW wordt dan als zijnde schade op uw debiteur verhaald.
  • Is betaling in uw dossier ontvangen, en is met alle eventuele derden (bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders) afgerekend, dan wikkelen wij de zaak binnen 14 dagen met u af.
  • Korte lijnen : u kunt ons altijd bellen. Voor de stand van zaken kunt u overigens ook inzicht via internet verkrijgen. Onze medewerkers staan in elk geval altijd klaar om u van dienst te zijn.
  • Klachten. Hou deze niet voor uzelf en spreek deze direct naar ons uit; dit is voor ons de enige manier om u een goede service te bieden, dan wel om eventuele negatieve gevoelens bij u weg te halen. Wij zien het als onze taak en als een uitdaging om het probleem samen met u aan te pakken en op te lossen. Een goede communicatie is daarbij onontbeerlijk.