top of page

Onze tarieven

Resultaatsafhankelijke tarieven:

Wordt een vordering voldaan na een bemoeienis van Betalis BV dan is over het resultaat ten minste een vergoeding verschuldigd van

Indien een vordering wordt voldaan na bemiddeling door Betalis BV, is over het resultaat een vergoeding verschuldigd als volgt:

Tot € 5000,00 :

een bedrag gelijk aan de gevorderde wettelijke rente + een vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt: 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2500 van de vordering, met een minimum van € 40,00; 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Een bedrag gelijk aan de wettelijke rente +

Tot € 10.000,00         >> 10 % met een minimum van € 600,00

Tot € 50.000,00        >> 8 % met een minimum van € 1.000,00

Tot € 100.000,00      >> 6 % met een minimum van € 4.000,00

Tot € 200.000,00     >> 4 % met een minimum van € 6.000,00

>>€ 200.000,00        >> 2 % met een minimum van € 8.000,00

Afwijkende bepaling: In dossiers waarin er een hogere rente en incassokosten op grond van voorwaarden van uw debiteur gevorderd, geldt dat de resultaatsvergoeding daaraan gelijk is.

No Cure – fixed fee: wordt er niets voldaan na de inspanningen van Betalis dan geldt:

€ 17,50 bij een opvolging in een geautomatiseerd traject

€ 65,00 bij een opvolging in een apart opgezet dossier


Niet resultaatsafhankelijke tarieven

Juridisch inhoudelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld in het geval er verweer gevoerd wordt dat een juridische beantwoording vergt: 

€ 130,00 per uur

Kosten derden : Alle kosten die door derden in rekening worden gebracht voor werkzaamheden die nodig zijn om de vorderingen te incasseren, zoals bijvoorbeeld kosten van deurwaarders en kosten die de rechtbank in rekening brengt, komen voor rekening van de opdrachtgever. Uiteraard zullen die zoveel als toegestaan en mogelijk op de debiteur worden verhaald.

bottom of page